Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego:


SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI:

a/    odpis zwykły z księgi wieczystej – ważny 30 dni od daty wydania,
b/    wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeżeli powierzchnia działki w księdze wieczystej jest inna niż w ewidencji geodezyjnej – ważny 3 m-ce od daty wydania,
c/    gdy następuje podział nieruchomości – mapa z projektem podziału oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
d/    wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
e/    podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
f/    jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym – zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego stwierdzające, że przedmiotowy budynek mieszkalny jest ewidencyjnie wolny /brak jest osób zameldowanych/,
g/    dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
h/    dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.

SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIAN LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ:

a/    odpis zwykły z księgi wieczystej – ważny 30 dni od daty wydania,
b/    wypis z rejestru gruntów oraz wypis z rejestru lokali – ważne 3 m-ce od daty wydania,
c/    podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
d/    zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego stwierdzające, że przedmiotowy lokal mieszkalny jest ewidencyjnie wolny /brak jest osób zameldowanych/,
e/    zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
f/    dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
g/    dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.

SPRZEDAŻ, DAROWIZNA ZAMIANA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:
a/    zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
b/    podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
c/    odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona – ważny 30 dni od daty wydania,
d/    zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego stwierdzające, że przedmiotowy lokal mieszkalny jest ewidencyjnie wolny /brak jest osób zameldowanych/,
e/    dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
f/    dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.

TESTAMENT:
a/    dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
b/    dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data urodzenia).

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:
a/    dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
b/    dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
c/    opis nieruchomości najlepiej - zwykły odpis z księgi wieczystej lub tytuł nabycia.

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:
a/    odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
b/    PESEL spadkodawcy
c/    wszystkie testamenty spadkodawcy jakie został sporządzone,
d/    oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku /jeżeli zostały złożone/,
e/    odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci lub odpisy skrócone aktów małżeństwa /dotyczy zamężnych córek/.

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (intercyza):
a/    odpis skrócony aktu małżeństwa,
b/    dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).

UMOWA PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO:
a/    intercyza lub wyrok rozwodowy,
b/    w zależności jakiej nieruchomości lub lokalu dotyczy podział dokumenty takiej jak w przypadku zbycia konkretnej nieruchomości bądź lokalu spółdzielczego


OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI:
– umowa, w której określony jest obowiązek poddania się egzekucji.


UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU:

a/    odpis zwykły z księgi wieczystej – ważny 30 dni od daty wydania,
b/    wypis z rejestru gruntów oraz wypis z kartoteki budynków – ważny 3 m-ce od daty wydania,
c/    podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
d/    rzuty lokali,
e/    zaświadczenie o samodzielności lokali,
f/    inwentaryzacja budynku.


OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI POPRZEZ USTANOWIENIE HIPOTEKI LUB SŁUŻEBNOŚCI

a/    odpis zwykły z księgi wieczystej – ważny 30 dni od daty wydania,
b/    wypis z rejestru gruntów oraz wypis z kartoteki budynków – ważny 3 m-ce od daty wydania,
c/    podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego.

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU:

a/    odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
b/    dane osobowe odrzucającego lub przyjmującego spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
c/    dane pozostałych spadkobierców ustawowych.