Czynności notarialne

Czynności notarialne

Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem osobistym lub telefonicznym z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić rodzaj czynności, które mają zostać wykonane oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w Kancelarii przed dokonaniem czynności notarialnej.

01cz

Do sporządzenia każdej czynności notarialnej niezbędny jest dokument tożsamości /dowód osobisty lub paszport, karta stałego pobytu/. W przypadku kiedy stroną czynności ma być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej /np. spółka handlowa, wspólnota mieszkaniowa/ niezbędny jest aktualny odpis KRS, a także ewentualna zgoda właściwego organu tegoż podmiotu na dokonanie określonej czynności prawnej.

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jest wymagane, jeżeli zbywający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny /dokonanej po 1 stycznia 2007/, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) - Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.