Dokumenty

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego:

SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI:

 1. odpis zwykły z księgi wieczystej – ważny 30 dni od daty wydania,
 2. wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeżeli powierzchnia działki w księdze wieczystej jest inna niż w ewidencji geodezyjnej – ważny 3 m-ce od daty wydania,
 3. gdy następuje podział nieruchomości – mapa z projektem podziału oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
 4. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 5. podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 6. jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym – zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego stwierdzające, że przedmiotowy budynek mieszkalny jest ewidencyjnie wolny /brak jest osób zameldowanych/,
 7. dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 8. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.

SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIAN LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ:

 1. odpis zwykły z księgi wieczystej – ważny 30 dni od daty wydania,
 2. wypis z rejestru gruntów oraz wypis z rejestru lokali – ważne 3 m-ce od daty wydania,
 3. podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 4. zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego stwierdzające, że przedmiotowy lokal mieszkalny jest ewidencyjnie wolny /brak jest osób zameldowanych/,
 5. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 6. dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 7. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.

SPRZEDAŻ, DAROWIZNA ZAMIANA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 2. podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona – ważny 30 dni od daty wydania,
 4. zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego stwierdzające, że przedmiotowy lokal mieszkalny jest ewidencyjnie wolny /brak jest osób zameldowanych/,
 5. dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 6. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.

TESTAMENT:

 1. dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 2. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data urodzenia).

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 1. dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 2. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 3. opis nieruchomości najlepiej - zwykły odpis z księgi wieczystej lub tytuł nabycia.

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 2. PESEL spadkodawcy
 3. wszystkie testamenty spadkodawcy jakie został sporządzone,
 4. oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku /jeżeli zostały złożone/,
 5. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci lub odpisy skrócone aktów małżeństwa /dotyczy zamężnych córek/.

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (intercyza):

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
 2. dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).

UMOWA PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO:

 1. intercyza lub wyrok rozwodowy,
 2. w zależności jakiej nieruchomości lub lokalu dotyczy podział dokumenty takiej jak w przypadku zbycia konkretnej nieruchomości bądź lokalu spółdzielczego

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI:

 1. umowa, w której określony jest obowiązek poddania się egzekucji.

UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU:

 1. a/ odpis zwykły z księgi wieczystej – ważny 30 dni od daty wydania,
 2. b/ wypis z rejestru gruntów oraz wypis z kartoteki budynków – ważny 3 m-ce od daty wydania,
 3. c/ podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 4. rzuty lokali,
 5. zaświadczenie o samodzielności lokali,
 6. inwentaryzacja budynku.

OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI POPRZEZ USTANOWIENIE HIPOTEKI LUB SŁUŻEBNOŚCI:

 1. odpis zwykły z księgi wieczystej – ważny 30 dni od daty wydania,
 2. wypis z rejestru gruntów oraz wypis z kartoteki budynków – ważny 3 m-ce od daty wydania,
 3. podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego.

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU:

 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 2. dane osobowe odrzucającego lub przyjmującego spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 3. dane pozostałych spadkobierców ustawowych.